Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

identity disk /ai'dentiti'disk/  

  • Danh từ
    (quân sự) phù hiệu cá nhân (hình tròn bằng kim loại... có ghi tên)