Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

identity disc /ai'dentətidisk/  

  • (quân đội)
    phù hiệu căn cước