Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idealization /ai,diəlai'zei∫n/  

  • Cách viết khác idealization
    Danh từ
    sự lý tưởng hóa