Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idea man /ai'diəmæn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người có nhiều sáng kiến