Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có ý kiến, có nhiều ý kiến