Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt) i.e, có nghĩa là