Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước đá tan ra
    nước pha nước đá, nước ướp lạnh

    * Các từ tương tự:
    ice-water