Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • khay đá (ở tủ lạnh để làm đá)