Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ice cube /'ais'kju:b/  

  • Danh từ
    cục đá ở tủ ướp lạnh

    * Các từ tương tự:
    ice-cube