Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    rìu phá băng (của những người leo núi)