Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cách viết khác hypothesize
    /hai'pɒθəsaiz/
    Động từ
    đưa ra giả thuyết