Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hyperbolic /,haipə'bɒlik/  

  • Tính từ
    (toán)
    [thuộc] hypecbon

    * Các từ tương tự:
    hyperbolical