Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hyperaesthesia /'haipəri:s'θi:siə/  

  • Danh từ
    (y học) sự răng cảm giác