Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hyperactivity /,haipə[r]æk'tiviti/  

  • Danh từ
    tính quá hiếu động