Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hyperactive /,haipə[r]'æktiv/  

  • Tính từ
    quá hiếu động (trẻ em)