Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phóng đại, làm rùm beng
    bị kích thích [như] vì ma túy