Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài hát ca tụng
  bài thánh ca
  Động từ
  hát thánh ca

  * Các từ tương tự:
  hymnal, hymnary, hymnic, hymnist, hymnodist, hymnody, hymnographer, hymnography