Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hybridity /hai'briditi/  

  • Danh từ
    tính chất lai