Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây lai; vật lai; người lai
  từ ghép lai
  Tính từ
  lai

  * Các từ tương tự:
  hybridisation, hybridise, hybridise, hybridism, hybridist, hybridity, hybridization, hybridize, hybridize