Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hush-ship /'hʌʃʃip/  

  • Danh từ
    tàu chiến đóng bí mật