Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hush-money /'hʌmʌni/  

  • Danh từ
    tiền đấm mõm; tiền đút lót (để ỉm chuyện gì đi)