Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurtfulness /'hɜ:tfəulnis/  

  • Danh từ
    sự gây tổn thương (về tinh thần)