Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurtfully /'hɜ:tfəli/  

  • Phó từ
    [thuộc] gây tổn thương (về tinh thần)