Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường trong từ ghép) người đi săn
    người đi lùng, người đi tìm kiếm
    ngựa săn
    đồng hồ có nắp (che kín mặt kính)