Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ úc) chó chăn cừu