Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunt ball /'hʌnt'bɔ:l/  

  • Danh từ
    hội nhảy của đoàn người đi săn