Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tham gia cuộc đình công tuyệt thực