Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunger strike /'hʌηgəstraik/  

  • cuộc đình công tuyệt thực

    * Các từ tương tự:
    hunger-striker