Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hundredweight /hʌndrədweit/  

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi) (viết tắt CWT)
    tạ (ở Anh bằng 50,8kg, ở Mỹ bằng 45,3kg)