Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hundredfold /'hʌndrədfəʊld/  

  • Tính từ, Phó từ
    gấp trăm lần
    gồm một trăm phần