Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humbuggery /'hʌmbʌgəri/  

  • Danh từ
    trò bịp bợm, trò lừa dối