Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humbly /'hʌmbli/  /'ʌmbli/

  • Phó từ
    [một cách] thấp hèn
    live humbly
    sống thấp hèn