Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

human rights /hju:mən'raits/  

  • nhân quyền