Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    loài người, nhân loại