Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

human nature /hju:mən 'neit∫ə[r]/  

  • bản chất con người