Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

human interest /hju:mən'intrəst/  

  • vấn đề con người được quan tâm (trong một truyện, trên báo…)