Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

human being /hju'mən 'biʌiη/  

  • con người, người