Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thân tàu cũ không còn dùng nữa
    người to lớn vụng về; vật to đùng

    * Các từ tương tự:
    hulking