Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bành (đặt trên lưng voi)