Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) dù thế nào, dù sao; tuy nhiên, song le, mặc dù