Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sách hướng dẫn thực hiện một việc gì đó
    Cô ta đang đọc sách hướng dẫn đánh máy tiếng Việt