Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

how-d'ye-do /'haudi'du:/  

  • Danh từ
    (thông tục) hoàn cảnh lúng túng, hoàn cảnh rắc rối khó xử
    here's a nice (finepretty) how-d'ye-do
    thật là lôi thôi, thật là rắc rối!