Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • phó từ
  thế nào, như thế nào; sao, ra sao, làm sao
  bao nhiêu; giá bao nhiêu
  làm sao, biết bao, xiết bao, biết bao nhiêu, sao mà...đến thế
  liên từ
  rằng, là
  như, theo cái cách
  Danh từ
  cách làm, phương pháp làm