Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

household troops /,haʊshəʊld'tru:ps/  

  • quân ngự lâm