Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thuê làm những công việc chung trong nhà hoặc khách sạn; thằng nhỏ