Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hound's-tongue /'dɔgztʌɳ/  

  • -tongue) /'haundz'tʌɳ/* danh từ
    (thực vật học) cây lưỡi chó (thuộc họ vòi voi)