Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hot money /hɒt'mʌni/  

  • tiền nóng (quay vòng liên tục từ trung tâm tài chính này sang trung tâm tài chính khác với mục đích sinh lãi cao)