Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hot favourite /,hɒt'feivərit/  

  • đấu thủ được xem như có khả năng thắng nhất