Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hot cockles /'hɔt'kɔklz/  

  • Danh từ số nhiều
    (sử học) trò chơi bịt mắt đoán người người vỗ vào mình