Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hot blast /'hɔtblɑ:st/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) gió nóng